Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
İstihdam ve İşgücü Meslek Edindirme Eğitimleri
 
1.3. İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMLERİ

Uygulanacak aktif işgücü programları ile Engelli vatandaşlarımızın, Kadınların, Gençlerin ve Yetişkin erkeklerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, her ilin işgücü piyasasına bağlı olarak belirlenen mesleklerde girişimcilik eğitimleri düzenlenmesi, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması ve kendi işlerini kurmaları yönünde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, okuldan işe geçişi kolaylaştıracak (staj) imkânlarının arttırılması, mesleki yeterliliklerinin arttırılması, çıraklık programlarından yararlananların sayısının artırılmasıdır. kurumlar ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması.

Faaliyet gösterdiği alanlarda politika ve strateji oluşturma, kurumsal kapasite geliştirme, araştırma, proje tasarımı ve uygulama, izleme ve değerlendirme konularında önemli bir tecrübe ve birikime sahiptir. Bu yönüyle GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME, faaliyet gösterdiği alanlarda ulusal politikaların belirlenmesine katkı veren bir uzmanlık kapasitesine sahiptir. GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME’nin sahip olduğu birikim ve hizmet kalitesi ile belirgin biçimde öne çıktığı başlıca alanlar şunlardır:

Eğitim
Yönetim ve Kurumsal Gelişim
Yönetim ve Kurumsal Gelişim
Bölgesel Kalkınma
Kırsal Kalkınma
Sivil Toplum Çalışmaları
Hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında kamu kuruluşları, özel sektörde faaliyet gösteren şirketler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile uluslararası kuruluşlar ve yabancı şirketler yer almaktadır.

Faaliyetlerimiz sadece Türkiye ile sınırlı değildir. GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME çoğunluğu mesleki eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin olmak üzere proje tabanlı pek çok faaliyeti mevcuttur. Bu kapsamda, GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME başta Avrupa Birliği ve aday ülkeler olmak üzere, Ortadoğu ülkelerine vb. . ülkelerde teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME hizmetlerini aşağıdaki teknik ve idari birimler kanalıyla sunmaktadır.

Eğitim ve İnsan Kaynakları
Dış İlişkiler
Proje Geliştirme ve Uygulama
İş Geliştirme
İstatistik ve Ölçme-Değerlendirme
İdari ve Mali İşler
İletişim Tasarımı
GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME ve uzmanları, ülkemiz için oldukça önemli olan 250 meslek standardının ve soru bankasının geliştirildiği “İstihdam ve Eğitim Projesi” ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin meslek yeterliklerine ve meslek standartlarına ilişkin çalışmaların yapıldığı “Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi”nin yürütülmesinde, uygulanmasında görev ve sorumluluk bilincindedir.

Bu kapsamda sunulan hizmetlerimiz aşağıda belirtilen dört ana başlık altında toplanmaktadır:

Meslek Standardı Geliştirme
Ulusal Yeterlilik Geliştirme
Sınav ve Belgelendirme
Modüler Mesleki Eğitim Programları Geliştirme
GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME yukarıdaki ilk üç alanda MYK tarafından akredite olmak isteyen kurum ve kuruluşları bu sürece hazırlamakta ve akredite olan kurum ve kuruluşlara meslek standardı, ulusal yeterlilik ve sınav soru bankası geliştirme ile mesleki sınav ve belgelendirme merkezlerinin oluşturulması konularında teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME, bu hizmetleri kendi iç kapasitesi ile yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara her DÖRT alanda da eğitim hizmeti sunmaktadır.

Ülkemizde meslek standartlarının hazırlanmasında genellikle, Ohio State Üniversitesi’nde geliştirilen ve tüm dünyada da yaygın olarak uygulanan DACUM Yöntemi kullanılmaktadır. GEZİCİ Araştırma ve GELİŞTİRME Eğitim ve Danışmanlık, bu konuda bizzat bu üniversiteden uzmanlığını almış nitelikli uzmanlarla, ilgili tüm kurum/kuruluşlara meslek standartlarını hazırlamaları için eğitim ve ilave talebe göre eğitim sonrası supervizyon hizmetleri sunmaktadır.

• Meslek standardı hazırlama konusunda iç kapasite yaratmak ve eleman yetiştirmek isteyen iş piyasası kuruluşları

• DACUM Analiz Yöntemini ilgili çalışmalarda kullanmak üzere öğrenmek ve kazanmak isteyen mesleki eğitim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar

Eğitim Şekli

Eğitim; ortalama 8-12 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir. Eğitim süresi Asgari 80 saat
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA