1. Giriş Bu politika, Gezici Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili usul ve esasları açıklamaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerin korunmasının önemini bilerek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amacı Şirket, hizmetlerini yürütürken müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarından elde edilen kişisel verileri KVKK kapsamında işlemektedir. Bu veriler, hizmetlerimizin kalitesini artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği Toplanan kişisel veriler, yasal zorunluluklar çerçevesinde ve KVKK’nın öngördüğü süreler boyunca saklanmaktadır. Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, yalnızca gerektiğinde ve sınırlı olarak üçüncü taraflara aktarılabilir. Bu aktarım, hizmetlerimizin sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya şirketimizin meşru menfaatleri için gereklidir.

5. Veri Sahibinin Hakları Veri sahipleri, kendi kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilirler. Bu haklar arasında veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen verilere erişme, verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve verilerin işlenme şekline itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

6. İletişim ve Başvuru Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru veya talebiniz için Şirketimizin iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Adres: Nisbetiye Mah. Barbaros Cad. No: 102/9/2 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye Telefon: +90 (212) 337 57 88 E-Posta: info@geziciarastirma.com